TCPE Shpk

Çertefikimi i punonjësve elektrik dhe inspektimi i pajisjeve dhe instalimeve elektrike
Shpejtësi, Cilësi, Kompetencë, Integritet dhe Transparencë janë parimet bazë të punës sonë gjatë kryerjes së shërbimit për klientët tanë.
Rreth NeshNa Kontaktoni

Kush jemi ne
dhe çfarë bëjmë!

Trupa “TCPE” Sh.p.k, është trupë certifikuese e akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit, si organizëm certifikimi personeli që certifikon personelin elektrik për përdorimin e paisjeve elektrike në përputhje me Standardin S SH EN ISO/IEC 17024:2012
Trupa e certifikimit TCPE shpk ofron shërbimin e certifikimit në mënyrë të paanshme duke ruajtur objektivitetin e aktivitetit të saj. TCPE shpk në ushtrimin e aktivitetit të certifikimit ndjek procedurat e certifikimit në mënyrë jo diskriminuese.
Dokumenta dhe formularë

Politika

TCPE është e angazhuar për të kënaqur vazhdimisht dhe në mënyrë të qëndrueshme nevojat dhe pritshmëritë e kelientëve të saj duke kryer shërbime në kohë dhe me cilësi.

Proçedura

Kjo trupë realizon dhe mundëson kryerjen e auditit te brendshëm duke vleresuar zbatimin e qëndrueshëm dhe efikasitetin e procedurave të programit të certefikimit të personelit

Forma

Trupa TCPE gjatë procesit të certefikimit siguron komformitet, paanshmëri,dhe profesionalizem tek mardhënia me klientin te pasqyruara këto në formularët.

Përmirësimi
i shërbimit

Analiza
e riskut

Zbatimin
e standardit

Siguria
në punë

Cfarë ofrojmë për klientët tanë

Shpejtësi

Cilësi

Kompetencë

Integritet

Transparencë

Reputacioni dhe besueshmëria e trupës sonë të certifikimit bazohet edhe në cilësinë e përbërjes së saj. Stafi i kësaj trupe TCPE shpk përbëhet krejtësisht nga inxhinierë elektrikë me eksperiencë pune profesionale mbi 15 vjet.
Newsroom