Inspektimet

SHËRBIMET TONA TË INSPEKTIMEVE

1. Inspektimi i instalimeve elektrike në ambjente të zakonshme.
2. Inspektimi i instalimeve elektrike në ambjente me rrezik zjarri.
3. Inspektimi i instalimeve të impianteve të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike.
4. Inspektimi i kabinave elektrike TM/TU.
5. Inspektimi i linjave ajrore Tu e TL.
6. Inspektimi i linjave kabllore Tu e TL.
7. Inspektimi i impinateve të tokëzimit në instalimet elektrike.
8. Inspektimi i nënstacioneve dhe impinateve shpërndarëse të TL.
9. Inspektimi i fushës elektromagnetike për pajisjet dhe instalimet elektrike.