KLIENTËT

Akreditime

TCPE sh.p.k është një kompani e themeluar në Shqipëri në shërbimet e certifikimit dhe testimit.

TCPE sh.p.k ka një Sistem të Certifikuar të Menaxhimit të Cilësisë, Sistemit të Menaxhimit të Mjedisit dhe Sistemit të Menaxhimit të Shëndetit dhe sigurisë në punë

TCPE sh.p.k siguron konsulencë ligjore dhe është akredituar dhe aprovuar/autorizuar nga institucionet përgjegjëse qeveritare

Çertifikate ISO 9001

Që nga viti 2018, TCPE sh.p.k është pranuar me kërkesat e standardit: ISO 9001: 2015 Certifikata e sistemit të menaxhimit të cilësisë nga Autoritetet e njohura Ndërkombëtare. Arritja e një standardi ISO tregon se kompania jonë është serioze në ofrimin e sistemeve të cilësisë përmes proceseve të testuara, proceseve të inspektimit, certifikimit të proceseve të personelit. Standardet e brendshme ISO sigurojnë fokus dhe disiplinë dhe nga jashtë do të arrini besueshmërinë, autoritetin dhe njohjen.

Çertifikate ISO 45001
ISO 45001 është një standard i vlerësimit të shëndetit dhe sigurisë në profesione për sistemet e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë. Ai ka për qëllim të ndihmojë një organizatë të kontrollojë rreziqet e shëndetit në punë dhe sigurinë. Ajo u zhvillua në përgjigje të kërkesës së përhapur për një standard të njohur kundër të cilit duhet të certifikohet dhe vlerësohet
Çertifikate Akreditimi per trupe certifikuese personeli ISO/IEC 17024:2012
Shoqëria TCPE sh.p.k është akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit (DPA) si Organizem ne fushen e Certifikimit te Personelit në përputhje me standardin S SH EN ISO/IEC 17024:2012 “Vleresimi I konformitetit – Kerkesa te pergjithshme per trupat qe kryejne certifikim personeli” Çertifikatë me nr. CN 005.

Përmirësimi
i shërbimit

Analiza
e riskut

Zbatimin
e standardit

Siguria
ne pune